Editorial System
Informacja dotycząca danych osobowych
(obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO)

I. Kto jest administratorem danych osobowych i jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu www.editorialsystem.com jest Bartosz Stefaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Stefaniak „Bentus” z siedzibą w Poznaniu, os. Pod Lipami 14/19 61-638 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 972-106-60-57 oraz numerem REGON 300418842; Email: kontakt@editorialsystem.com

II. Jaki jest zakres przetwarzania danych osobowych w ramach editorialsystem.com?

Administrator danych osobowych świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną poprzez system editorialsystem.com. Aby świadczyć te usługi, wymagane jest podanie danych osobowych przez Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
 1. W celu identyfikacji autorów, recenzentów, członków redakcji, pracowników wydawnictw, członków komitetów konferencji naukowych uczestniczących w procesie przepływu artykułów i streszczeń zjazdowych zgłaszanych do czasopism naukowych i na konferencje oraz do kontaktu z tymi osobami w zakresie niezbędnym do realizacji tego procesu.
 2. W celach procesu recenzowania prac naukowych na podstawie zawartych umowy o świadczenie usług elektronicznych na podstawie uzyskanej zgody od autorów, recenzentów, członków redakcji, pracowników wydawnictw, członków komitetów konferencji naukowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną). Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.editorialsystem.com/Polityka-prywatnosci/.

III. Kto jest odbiorcą lub jakie są kategorie odbiorców danych? Czy moje dane będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych?

Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami danych osobowych będą szeroko rozumiane wydawnictwa, w tym wydawnictwa czasopism naukowych i organizatorzy konferencji naukowych, z którymi Administrator ma podpisaną umowę. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty współadministrujące danymi osobowymi. Wydawnictwa, podmioty współadministrujące oraz organizatorzy mogą mieć swoją siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską).

IV. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych w kontekście działalności wydawniczej odbiorców danych. Jeżeli dane nie są wymagane do wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub obowiązków ustawowych, są usuwane.

V. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Używanie Systemu jest dobrowolne, nie mniej jednak, żeby świadczyć usługi za pośrednictwem Systemu, potrzebujemy Twoich danych. Brak danych powoduje brak możliwości świadczenia usług oraz wypełnienia przez nas zobowiązania do świadczenia usług drogą elektroniczną.

VI. Jakie mam prawa?

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. o ile ma to zastosowanie - do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 8. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem.

VII. Definicje

RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Copyright © 2006-2024 Bentus. All rights reserved.