Editorial System
Polityka prywatności

I. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w oparciu o System (https://www.editorialsystem.com) jest Bartosz Stefaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Stefaniak „Bentus” z siedzibą w Poznaniu, os. Pod Lipami 14/19 61-638 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 972-106-60-57 oraz numerem REGON 300418842, będący producentem aplikacji internetowych Editorial System oraz Journals System.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Editorial System oraz Journals System, udostępnionych pod adresem https://www.editorialsystem.com
 3. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników podczas korzystania z aplikacji internetowych.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.editorialsystem.com/Polityka-prywatnosci/.

II. Pliki Cookies

 1. Editorial System oraz Journals System używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować system do potrzeb użytkowników.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
 3. Podmiotami zamieszczającym pliki cookies są: Administrator danych osobowych oraz Google w ramach usługi zliczania statystyk internetowych Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=eng)
 4. Editorial System oraz Journals System zapisują informacje w postaci plików cookies w następujących celach:
  1. funkcjonalnych, umożliwiając m.in. zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie interfejsu użytkownika,
  2. statystycznych, umożliwiając m.in. tworzenie anonimowych statystyk, co umożliwia ulepszanie oferowanych systemów.
 5. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego urządzeniu. Pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie plików cookies. Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej wyłączyć lub ograniczyć możliwość wysyłania plików cookies.
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies w konfiguracji przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w aplikacjach internetowych firmy Bentus.

III. Rodzaje gromadzonych danych i sposoby ich wykorzystywania

 1. W celu skorzystania z usługi Editorial System konieczne jest utworzenie konta i logowanie się do tego konta. Dane osobowe mogą zawierać elementy takie jak imię, drugie imię, nazwisko, płeć, tytuł naukowy, numer telefonu, email, afiliację, adres afiliacji, datę urodzenia, specjalizację, dziedziny zainteresowań naukowych, zdjęcie. Część z elementów nie jest wymagana. Część elementów, na przykład zdjęcie, można dodać w dowolnym momencie korzystania z Editorial System. Dane użytkowników wykorzystywane są w celu identyfikacji autorów, recenzentów, członków redakcji, pracowników wydawnictw, członków komitetów konferencji naukowych uczestniczących w procesie przepływu artykułów i streszczeń zjazdowych zgłaszanych do czasopism naukowych i na konferencje oraz do kontaktu z tymi osobami w zakresie niezbędnym do realizacji tego procesu w ramach usług Editorial System oraz Journals System. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla poprawnej realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach korzystania z Systemu gromadzone są tzw. logi systemowe zawierające m.in.: datę, czas wizyty i IP, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności. Przetwarzanie tych danych służy celom statystycznym i ulepszaniu oferowanych systemów. Dane te są gromadzone anonimowo i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.
 3. Powyższe dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach - świadczenia usług i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Środki te aktualizujemy.
 5. Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Editorial System oraz Journals System. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur technicznych i organizacyjnych służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do konta użytkownika oraz do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom oraz uaktualniane.
 2. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne takie jak:
  1. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  2. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  3. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  4. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  5. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Administrator danych osobowych nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić nas o takiej sytuacji.

V. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do następujących informacji:
  1. celów przetwarzania;
  2. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  3. w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;
  4. o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika, którego dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  5. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Użytkownika - wszelkie dostępne informacje o ich źródle.
 2. Administrator realizuje powyższy obowiązek m.in. poprzez udostępnienie Użytkownikom dokumentu pod adresem https://www.editorialsystem.com/Dane-osobowe/ stanowiącego realizację art. 13 RODO.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych Użytkownika, a Administrator danych osobowych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
  1. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzenie prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

VI. Zmiana danych osobowych

Administrator danych osobowych gwarantuje użytkownikowi prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Działania te można wykonać w większości samodzielnie po zalogowaniu się do Editorial System. W przypadku, gdy dana funkcjonalność nie została udostępniona, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem pod adresem kontakt@editorialsystem.com.

VII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator może aktualizować niniejszą politykę od czasu do czasu. Administrator informuje Użytkowników o każdorazowej zmianie tego dokumentu poprzez zamieszczenie nowego dokumentu na niniejszej stronie.
 2. Użytkownik może zapoznawać się z niniejszym dokumentem oraz jego zmianami na niniejszej stronie. Zmiany w dokumencie Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na niniejszej stronie.
Copyright © 2006-2024 Bentus. All rights reserved.