Editorial System
Umowa z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną

§1

Postanowienia ogólne i Definicje

 1. Niniejsza umowa określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.editorialsystem.com (System).
 2. Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:
  1. „Operator” oznacza administratora systemów Editorial System i Journals System, którym jest Bartosz Stefaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Stefaniak „Bentus” z siedzibą w Poznaniu, os. Pod Lipami 14/19 61-638 Poznań, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej 972-106-60-57 oraz numerem REGON 300418842
  2. „System” oznacza aplikacje internetowe Editorial System oraz Journals System umożliwiające realizację procesów redakcyjnych w czasopismach naukowych, recenzowanie prac naukowych oraz publikowanie czasopisma online.
  3. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która tworzy konto w Systemie w celu uzyskania możliwości pracy z Systemem. Użytkownikiem może być Autor, Recenzent lub Redaktor.
  4. „Konto Użytkownika” oznacza indywidualne konto konkretnej osoby fizycznej pozwalające na jednoznaczną identyfikację tej osoby. Nazwą Konta jest adres email Użytkownika.
  5. „Czasopismo” oznacza czasopismo naukowe, z którego właścicielem Operator ma umowę, z którym Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje polegające między innymi na zgłoszeniu pracy naukowej, przesłaniu recenzji pracy naukowej, zarządzeniu procesem redakcyjnym.
  6. „Konferencja” oznacza konferencję naukową, z której organizatorem Operator ma umowę, z którą Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje polegające między innymi na zgłoszeniu streszczenia na konferencję, przesłaniu recenzji streszczenia, zarządzeniu procesem redakcyjnym.
 3. System umożliwia Użytkownikom zamieszczanie prac naukowych i streszczeń zjazdowych do Czasopism i na Konferencje oraz umożliwia przeprowadzenie całego procesy redakcyjnego pomiędzy Użytkownikami Systemu oraz Czasopismami i Konferencjami.

§ 2

Warunki korzystania z Systemu

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Systemu, niezbędne jest:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzenia pozwalającego na przeglądanie zasobów sieci Internet,
 3. korzystanie z aktualnej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
 4. posiadanie indywidualnego, aktywnego konta poczty email,
 5. rejestracja w Systemie.

§ 3

Zawarcie umowy

 1. Utworzenie Konta Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje z poziomu formularza rejestracji dostępnego na stronie dowolnego Czasopisma.
 3. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz danych osobowych.
 4. Po dokonaniu rejestracji Operator zakłada dla Użytkownika Konto. Z chwilą założenia Konta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik jest identyfikowany w Systemie w wyniku zalogowania do swojego Konta.
 7. Po poprawnym zalogowaniu Użytkownik w zależności od przydzielonych w Czasopiśmie uprawnień może korzystać z usług wymienionych w niniejszej umowie.

§4

Usługi

Operator świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatne usługi polegające na umożliwieniu:
 1. elektronicznego zgłaszania prac naukowych i streszczeń zjazdowych do Czasopism i na Konferencje,
 2. monitorowania postępu ewaluacji zgłoszonych prac,
 3. przesyłania recenzji prac naukowych i streszczeń zjazdowych,
 4. monitorowania postępu procesu recenzowania,
 5. uzyskania automatycznych przypomnień o zadaniach w procesie redakcyjnym,
 6. uzyskania decyzji dotyczących zgłoszonych prac,
 7. zarządzania procesem redakcyjnym w szczególności procesem edycji, oceny i publikacji prac naukowych i streszczeń zjazdowych,
 8. zarządzania procesem komunikacji w ramach zespołu redakcyjnego,
 9. zarządzania zawartością strony internetowej Czasopisma.

§ 5

Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik może zażądać w dowolnym momencie usunięcia Konta, a Operator ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto. Żądanie usunięcia należy złożyć Operatorowi w formie elektronicznej wysyłając adres email do konta na adres: kontakt@editorialsystem.com.
 2. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia w formie elektronicznej przez Operatora usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Operator może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenie naruszeń Użytkownika względem Operatora lub Czasopism lub w przypadku stwierdzenia braku aktywności na Koncie Użytkownika przez okres co najmniej 2 lat. Operator informuje Użytkownika w formie elektronicznej na podany adres email Użytkownika o wypowiedzeniu umowy i o usunięciu Konta.

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika w celu identyfikacji danej osoby i jej aktywności w Systemie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora następuję wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług świadczonych przez Operatora. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Szczegóły dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych oraz prawach Użytkownika znajdują się w pełnej informacji dotyczącej danych osobowych, stanowiącej odrębny dokument dostępny pod adresem https://www.editorialsystem.com/Dane-osobowe/ oraz w polityce prywatności stanowiącej odrębny dokument dostępny pod adresem https://www.editorialsystem.com/Polityka-prywatnosci/.

§ 7

Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu, a także za utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem wykorzystywaniu treści w postaci zgłaszanych prac naukowych, streszczeń zjazdowych oraz recenzji.
 3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treści zamieszczane przez Użytkowników,
  2. działania i aktywności wykonywane przez Użytkowników,
  3. szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych i treści Użytkownika,
  4. sposób, w jaki Konta są wykorzystywane przez Użytkowników,
  5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  6. niemożliwość zalogowania się w systemie spowodowaną jakością połączenia, błędną konfiguracją oprogramowania lub urządzenia Użytkownika.
 4. Operator umożliwia Użytkownikom dostęp do usług osób trzecich - w takiej sytuacji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania tych osób trzecich.

§ 8

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem Systemu i wykonaniem usług przez Operatora. Reklamację należy zgłaszać Operatorowi pod adresem
 2. kontakt@editorialsystem.com.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie odpowiedzi drogą mailową na adres email podany w treści reklamacji

§ 9

Zmiany umowy

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej umowie.
 2. O wszelkich zmianach Operator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Systemu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji w Systemie oraz przesłaniu stosownej informacji drogą elektroniczną do Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian w umowie w sposób wskazany w powiadomieniu, uznaje się, że Użytkownik akceptuje zmiany umowy i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian.
 4. Jeżeli Użytkownik odrzuci zmiany umowy, umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza treść umowy obowiązuje od dnia 01.05.2018r.
 2. Umowa dostępna jest pod adresem https://www.editorialsystem.com/Umowa/.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
Copyright © 2006-2024 Bentus. All rights reserved.