Journal Website  
 
 
 
 
Create new account
Enter your email to begin the registration
If you already have an Editorial System account do not register once again. If you forgot your email and/or password and you cannot access your account, use I forgot my password.
Users that may access the Editorial System:
- authors who submit manuscripts
- reviewers
- members of the Editorial Board
Any other access is forbidden.
Your registration data:
IP: 100.24.46.10
Time: 08:16:24
 
 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.
 
 
Powered by Editorial System
 
System opracowano w ramach zadania:
„Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Diagnostyka oraz upowszechniania informacji o wynikach badań lub prac rozwojowych poprzez udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji - zadanie finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2017. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”