Strona czasopisma  
 
 
 
 
PulpitInformacje dla Autorów
Informacje dla Autorów
Pobierz: Oświadczenie autorów [DOC]

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii (Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology) jest kwartalnikiem publikującym prace naukowe i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności. Czasopismo przyjmuje prace w języku polskim lub angielskim.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są następujące zagadnienia:
 • Farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych
 • Farmakologiczne leczenie chorób neurologicznych
 • Badania skuteczności i tolerancji nowych leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
 • Farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
 • Neuropsychofarmakologia dzieci i młodzieży
 • Neuropsychofarmakologia wieku podeszłego
 • Mechanizm działania leków psychotropowych
 • Wpływ leczenia farmakologicznego na czynność bioelektryczną mózgu (farmako-EEG)
 • Wpływ leczenia farmakologicznego na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne
 • Metody psychometrycznej oceny działania leków
 • Objawy niepożądane działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
 • Aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia
 • Neuroobrazowanie stosowania leków w psychiatrii i neurologii
 • Problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii i neurologii
 • Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii

Czasopismo przyjmuje do druku:
 • prace oryginalne,
 • prace poglądowe,
 • prace kazuistyczne (opisy przypadków),
 • listy do redakcji,
 • sprawozdania z konferencji naukowych,
 • omówienia książek.
Adres redakcji Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii:

Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Zasady etyki publikacyjnej w Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii
 1. Publikacja i autorstwo: Autorzy deklarują, że praca nie była dotychczas publikowana, z wyjątkiem streszczeń zjazdowych, i nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie. Możliwe konflikty interesów zarówno pierwszego autora, jak i wszystkich współautorów, finansowe lub inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z obecną pracą, jak również wszelkie granty lub inny rodzaj wsparcia finansowego lub materialnego zostały wyszczególnione w oświadczeniu na końcu pracy.
 2. Obowiązki autorów: Autorzy oświadczają, że wszyscy wymienieni wnieśli istotny wkład w przygotowanie pracy, a wszystkie dane w artykule są prawdziwe i autentyczne, a artykuł nie jest plagiatem. Autorzy są zobowiązani do poddania się procesowi recenzji i zgodnie z nią dokonania odpowiednich poprawek lub wycofania artykułu.
 3. Dokonywanie recenzji i obowiązki recenzentów: Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne są poddawane recenzji przez dwóch anonimowych recenzentów nie pochodzących z ośrodka autorów pracy. Artykuły recenzowane winny być traktowane z poufnością. Ocena recenzenta winna być obiektywna, recenzenci nie powinni mieć konfliktu interesów dotyczącego pracy w odniesieniu do autorów oraz finansowania pracy. Recenzenci winni wskazać na istotne publikacje, które winny być zacytowane w recenzowanej pracy. Lista recenzentów dla artykułów opublikowanych w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze pisma z danego roku.
 4. Obowiązki redaktorów: Redaktorzy dbają o zachowanie anonimowości recenzentów. Redaktorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za odrzucenie lub akceptację artykułu i są do tego upoważnieni. Redaktorzy nie powinni mieć konfliktu interesów w odniesieniu do artykułów odrzuconych lub zaakceptowanych. Redaktorzy akceptują artykuł tylko wtedy, gdy są pewni takiej decyzji, a gdy znajdują błędy, powodują publikację korekty lub wycofanie artykułu.

Prace należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną – za pośrednictwem panelu redakcyjnego, znajdującego się pod adresem:
www.editorialsystem.com/fpn

W liście przewodnim dołączonym do pracy powinno znaleźć się oświadczenie pierwszego autora, że:
 1. Praca nie była dotychczas publikowana, z wyjątkiem streszczeń zjazdowych;
 2. Praca nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie;
 3. Możliwe konflikty interesów zarówno pierwszego autora, jak i wszystkich; współautorów, finansowe lub inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z obecną pracą, jak również wszelkie granty lub inny rodzaj wsparcia finansowego lub materialnego zostały wyszczególnione w oświadczeniu na końcu pracy.
 4. Wszyscy wymienieni autorzy wnieśli istotny wkład w przygotowanie pracy.
 5. Wszystkie dane w artykule są prawdziwe i autentyczne, a artykuł nie jest plagiatem.

W każdym wypadku list przewodni powinien być przesłany faksem na numer +48 61 848 03 92 z datowanym podpisem pierwszego autora.

Przygotowanie maszynopisu

Tekst winien być jednostronnym wydrukiem komputerowym na papierze formatu A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm). Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej strony, które winny być numerowane.

Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 5000 słów.

Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, listę imion i nazwisk wszystkich autorów, nazwy instytucji, z których pochodzą autorzy, adres korespondencyjny, telefon, faks oraz e-mail autora korespondującego.

Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, o objętości 200–250 słów w przypadku prac oryginalnych i poglądowych, a w przypadku prac kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych, zgodnych z Index Medicus.

Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angielskim, zorganizowane podobnie jak streszczenie polskie. Pod streszczeniem należy umieścić 2–6 słów kluczowych w języku angielskim.

Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy. W pracach oryginalnych należy wyróżnić następujące części: wstęp, metody, wyniki, omówienie i wnioski. W części metodycznej należy podać informacje o zgodzie właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej zgodzie osób badanych, jak również dane na temat stosowanych testów statystycznych.

Praca winna spełniać wymogi Deklaracji z Helsinek (1975), międzynarodowego aktu etyki medycznej zakazującego używania nazwisk pacjentów, ich inicjałów oraz numerów dokumentacji szpitalnej.

W tekście pracy należy używać wyłącznie międzynarodowych nazw leków.

Skróty używane w tekście należy wyjaśnić przy pierwszym ich zastosowaniu (dotyczy to również abstraktu).

Na końcu pracy należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania (np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić w tym miejscu wszelkie zależności finansowe i inne informacje, których nie umieszczenie mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko i rok). W wypadku dwóch autorów należy podać oba nazwiska, zaś w przypadku trzech lub więcej autorów należy podać nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp.” oraz rok. W spisie piśmiennictwa należy cytować nazwiska pierwszych sześciu autorów. W wypadku więcej niż sześciu autorów należy po szóstym nazwisku dodać „i wsp.”. W wypadku książek należy podać nazwiska wszystkich redaktorów. Należy używać skrótów nazw czasopism według Index Medicus.

Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:

Artykuły w czasopismach:
Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X i wsp. Neurocognitive correlates of the COMT Val (158)Met polymorphism in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52: 701–707.

Streszczenia z konferencji:
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psychopathology. 8th ECNP Regional Meeting, Moscow, Russia, April 14-16 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 2): S 93–S94.

Książki:
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005.

Rozdziały w książkach:
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. W: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, Pużynski S, Rybakowski J, Wciórka J (red.), Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2002; 1–46.

Tabele i ryciny powinny być ponumerowane numerami arabskimi, umieszczone na osobnych stronach i przesłane jako drębne pliki. Ryciny można przesłać w następujących formatach: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie winny mieć rozdzielczość 300 dpi i winny być przesłane w formacie .tif lub .jpg. Należy zaznaczyć lokalizację tabel i rycin w odpowiednim miejscu tekstu.
Jeżeli rycina lub fotografia były uprzednio publikowane, należy podać źródło i pisemną zgodę na jej publikację od właściciela praw autorskich.

 
Copyright © 2006-2019 Bentus All rights reserved.